“Ik ben logopedist en houd me bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal, is onderdeel van het werkterrein. Als logopedist bied ik in mijn praktijk therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren.”

Hier tref je informatie aan over mijn praktijk en over wie ik ben. Daarnaast lees je informatie over de gang van zaken in mijn praktijk en mijn manier van werken. In Wat is logopedie’  lees je meer over logopedie en leg ik uit welke problemen er kunnen zijn en hoe ik die kan behandelen.

Verwijzing

Met ingang van 1 januari 2012 is de logopedische zorg direct toegankelijk (DTL). Vanaf deze datum kunnen patiënten zonder verwijzing van een huisarts of specialist (onder andere KNO-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist) naar een logopedist. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden DTL. Naast de DTL blijft de mogelijkheid bestaan met verwijzing van een arts te komen. Bij vragen kan ik je hier verder over informeren.

Behandeling

De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een vraaggesprek en eventueel een onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek wordt de conclusie met jou besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt. Iedere behandeling duurt een half uur. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk, indien nodig. Indien nodig kan de behandeling aan huis plaatsvinden. Tijdens de behandeling wordt er geoefend en het is de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met jou besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

Samenwerking

Ik werk nauw samen met o.a. huisartsen, orthodontisten, KNO-artsen en psychologen. Maar ook met schoolbegeleidingsdiensten en heb veelvudlig direct contact met basisscholen.

Vergoeding

De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door jouw zorgverzekeraar. Soms moet er van tevoren een machtiging worden aangevraagd. Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden. De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld. In de nieuwe basisverzekering zit logopedie in het basispakket, zowel voor kinderen als voor volwassenen. De praktijk heeft een contract met alle zorgverzekeraars.

Waarneming

Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Ook zal waarneming altijd geschieden door een gediplomeerde logopedist.

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd. Lees hier de privacy policy.

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.

Rechten en plichten cliënt en hulpverlener

brochure wettelijke eisen bij de beroepsuitoefening.